Προσωπικά Δεδομένα

Η διαχείριση από την Εταιρεία μας και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/επισκεπτών του παρόντος δικτυακού τόπου, διέπονται από την σχετική Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και του παρόντες Όρους.

 

Κατά την επίσκεψη και χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και εν όψει της παροχής από την Εταιρεία μας των υπηρεσιών που προσφέρει μέσω αυτού, είναι πιθανό να τους ζητηθεί να δηλώσουν στοιχεία που τους αφορούν (πχ όνομα, επάγγελμα, αριθμός τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ).

 

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται από χρήστες/επισκέπτες οπουδήποτε στις ιστοσελίδες και τις υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για την διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από τρίτους χωρίς να τηρηθούν οι εφαρμοστέοι νόμοι.

 

Προσωπικά δεδομένα χρηστών/επισκεπτών που ζητούνται από τη Εταιρεία μας περιορίζονται σε πληροφορίες απαραίτητες για την λειτουργία του ηλεκτρονικού της καταστήματος και την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού, με σκοπό την βέλτιστη εξυπηρέτησή τους, σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και του ν. 3471/2006 που αφορά την προστασία δεδομένων στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά.

 

Η Εταιρεία μας μπορεί να συλλέγει, να αποθηκεύει και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των χρηστών/επισκεπτών του παρόντος δικτυακού τόπου και των εφαρμογών (apps) iOS και Android, μόνον εάν τα ως άνω δεδομένα παρέχονται από τους ενδιαφερομένους οικειοθελώς, για τους εξής σκοπούς:


  • Για την παροχή υπηρεσιών που επιλέγουν οι χρήστες/επισκέπτες μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου (πχ αγορά προϊόντων, πληροφόρηση για νέα προϊόντα, συμμετοχή σε διαγωνισμούς κλπ).
  • Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών/επισκεπτών. για την συλλογή πληροφοριών από τους χρήστες/επισκέπτες (feedback) σχετικά με τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες της Εταιρεία μας και τη βελτίωσή τους με βάση τις πληροφορίες συλλέχθηκαν, για την ενημέρωση των χρηστών/επισκεπτών για τα νέα προϊόντα της Εταιρείας μας μετά από συγκατάθεσή τους.
  • Για την ενημέρωση των χρηστών/επισκεπτών για προσφορές της Εταιρείας μας καθώς και για τυχόν διενέργεια διαγωνισμών, μετά από συγκατάθεσή τους.
  • Για την διαφημιστική προβολή και προώθηση των προϊόντων της Εταιρείας μας από απόσταση, μετά από συγκατάθεσή των χρηστών/επισκεπτών.
  • Για έρευνα αγοράς και επικοινωνία με τους χρήστες/επισκέπτες, μετά από συγκατάθεσή τους.
  • Για την βελτίωση της αναγνωρισιμότητας της Εταιρείας μας Προσωπικά δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου, μπορεί να συγκεντρώνονται από την Εταιρεία μας σε αρχείο, να αποθηκεύονται και να υπόκεινται σε επεξεργασία από αυτήν για τον οικείο σκοπό.

 

Κάτοχος και υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που έχουν συγκεντρωθεί κατά τον παραπάνω τρόπο και του αρχείου που έχει δημιουργηθεί για τους ως άνω σκοπούς θα είναι η Εταιρεία μας με διακριτικό τίτλο Aroma's Harmony, στην έδρα Σολωμού 40 Άγ. Δημήτριος - Αττικής Τ.Κ. 17343 της οποίας θα είναι εγκατεστημένο και το ανωτέρω αρχείο.

 

Αποδέκτης των προσωπικών δεδομένων που θα παρέχουν οι χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου είναι μόνον η Εταιρεία μας η οποία δύναται να τα διαβιβάσει σε συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης των συναλλακτικών της σχέσεων με τους εν λόγω χρήστες/επισκέπτες, όπως και για στατιστικούς και ιστορικούς λόγους. Εφόσον ο χρήστης/επισκέπτης έχει συμπληρώσει το σχετικό πεδίο και έχει συγκατατεθεί στην αποστολή σ’ αυτόν ενημερωτικού και διαφημιστικού-προωθητικού υλικού, η Εταιρεία μας δύναται, μετά από ενημέρωση του χρήστη/επισκέπτη, να ανακοινώνει τα προσωπικά του δεδομένα σε τρίτους για την διαφημιστική προβολή των προϊόντων που αυτοί προσφέρουν, καθώς και σε επιχειρήσεις που πραγματοποιούν έρευνες αγοράς ή άλλη παρεμφερή δραστηριότητα.

 

Οι χρήστες/επισκέπτες που έχουν γνωστοποιήσει τα προσωπικά τους δεδομένα στην Εταιρεία μας έχουν τα εξής δικαιώματα: Το δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία που τους αφορούν και βρίσκονται στην κατοχή της Εταιρεία μας.

 

Το δικαίωμα πληροφόρησης για (α) όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, καθώς και την προέλευσή τους, (β) τους σκοπούς της επεξεργασίας, (γ) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών (δ) την εξέλιξη της επεξεργασίας κατά το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρησή τους, (ε) τη λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, (στ) κατά περίπτωση την διόρθωση, τη διαγραφή, ή την δέσμευση (κλείδωμα) των δεδομένων των οποίων η επεξεργασία δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του ν. 2472/1997. Το δικαίωμα αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων που τους αφορούν.

 

Το δικαίωμα προσωρινής δικαστικής προστασίας. Η συγκατάθεση των συμμετεχόντων στην συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, χωρίς όμως αναδρομικό αποτέλεσμα. Η Εταιρεία μας . τηρεί όλες τις από τον νόμο επιβαλλόμενες υποχρεώσεις της. Το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων έχει δικαίωμα να ζητήσει ανά πάσα στιγμή την διακοπή αποστολής από την Εταιρεία μας, του ως άνω ενημερωτικού και διαφημιστικού-προωθητικού υλικού.

 

Για να ασκήσει το δικαίωμα αντίρρησης που του παρέχει ο ν. 2472/1997 ο φορέας τον προσωπικών δεδομένων πρέπει να ζητήσει εγγράφως από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας συγκεκριμένη ενέργεια, όπως την διόρθωση των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν, την προσωρινή μη χρησιμοποίησή τους, την δέσμευσή τους, την μη διαβίβασή τους, ή την διαγραφή τους.

 

Εάν ο χρήστης/επισκέπτης γνωστοποιεί αυτοβούλως ο ίδιος τα προσωπικά ή ευαίσθητα του δεδομένα μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου απευθείας σε τρίτους, εναπόκειται στον ίδιο να προβεί σε έρευνα των όρων προστασίας των δεδομένων αυτών από τους εν λόγω τρίτους.

 

Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται ότι η Εταιρεία μας δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για τέτοιες γνωστοποιήσεις και για την επακόλουθη τυχόν χρήση των εν λόγω δεδομένων από άλλα πρόσωπα. Ομοίως, η Εταιρεία μας δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν γνωστοποίηση από χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου προσωπικών ή/και ευαίσθητων δεδομένων τρίτων μέσω του δικτυακού τόπου χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ενδιαφερομένου φορέα των δεδομένων.

 

Κάθε χρήστης/επισκέπτης εγγυάται για την ακρίβεια και γνησιότητα των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν και που υποβάλλει στη Εταιρεία μας καθώς και για το δικαίωμά του υποβολής των δεδομένων αυτών. Η Εταιρεία μας αντιτίθεται στην συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων ανηλίκων προσώπων και η πολιτική της είναι να μη συλλέγει ούτε να επεξεργάζεται δεδομένα των προσώπων αυτών.

 

Οι Επισκέπτες και οι Πελάτες του ιστότοπου έχουν συνεχές δικαίωμα πρόσβασης , τροποποιήσεων , διορθώσεων και απομάκρυνσης των προσωπικών τους δεδομένων.Την ώρα περιγραφής της παραγγελίας εκ μέρους του Πελάτη ή στο πλαίσιο ειδικότερων διενεργειών το site μας, προσκαλεί Επισκέπτες και Πελάτες όπως λάβουν τις ανακοινώσεις, προσφορές ή/και να δηλώσουν ότι επιθυμούν να ενημερώνονται για αποκλειστικές εκπτώσεις.

 

Ο Επισκέπτης ή Πελάτης μπορεί σε κάθε περίπτωση να τροποποιήσει την καταχώρησή του μέσω του προσωπικού του λογαριασμού ή διαμέσου υπερκείμενων διαδικτυακών συνδέσμων οι οποίοι εμφανίζονται στο κάτω μέρος των προσφορών οι οποίες λαμβάνονται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος.

 

Το site μας δεσμεύεται να λαμβάνει υπόψη τις τροποποιήσεις των εγγραφών καθώς και την υπαναχώρηση εκ των εγγραφών δια μέσου των ηλεκτρονικών μηνυμάτων της εμπορικής της δραστηριότητας με τη λιγότερη δυνατή καθυστέρηση.

 

Οι Χρήστες καθώς και οι Πελάτες έχουν την δυνατότητα τροποποίησης των επιλογών τους στο διαδικτυακό τόπο ανά πάσα στιγμή.

 

Το site μας χρησιμοποιεί το σύστημα συλλογής δεδομένων (αρχεία cookies). Τα αρχεία cookies είναι ηλεκτρονικά αρχεία του σκληρού δίσκου του ηλεκτρονικού υπολογιστή του χρήστη. Τα cookies έχουν την δυνατότητα να καταγράφουν κάθε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στον ιστότοπο καθώς και να συνδέει τον χρήστη με τα προσωπικά δεδομένα τα οποία υπάρχουν στην σελίδα ειδικότερα σχετικά με την πρόοδο των παραγγελιών του.